top of page
 1. Pořadatelem soutěží je společnost EliteMode s. r. o. se sídlem: Havelská 494/31, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 24256307 (dále jen „pořadatel“).

 2. Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani spravovány společností Meta ani nejsou se společností Meta nijak spojené. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli a společnosti Meta nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Meta.

 3. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.

 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání.

 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

 6. Účastí v soutěži účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány Elite Mode s.r.o., jakožto správcem osobních údajů. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, fotografie a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1.
  Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, že bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy odpovědnou osobou za pořadatele, tj. Lenkou Pávovou. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

 7. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona). Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

 8. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti butiku TWINSET. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

 9. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Elite Mode s.r.o., nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům společnosti Elite Mode s.r.o., nebo osoby s touo společnosti jinak personálně nebo majetkově propojené.

 10. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.

 11. Pokud se výherce soutěže do 5 dní od kontaktování odpovědnou osobou neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele

 12. Výhra bude výherci předaná vždy a pouze na prodejně, se kterou je soutěž pořádána TWINSET,  Železná 22, Praha 1, Česká republika. Ceny se nezasílají a není možné, aby byly vyzvednuty ani jiným zástupcem výherce.

 13. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

Tyto podmínky jsou účinné od 06/2024.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

OBECNÁ PRAVIDLA PLATNÁ PRO SOUTĚŽE POŘÁDANÉ
NA PROFILU TWINSET PRAHA (Facebook) A TWINSET_PRAHA (Instagram)
bottom of page